به نام خدا
اکادمی مشاوره استاد درویشی قصد دارد ازاین پس بصورت تخصصی تر در قالب کانالهای
در حال حاضر دو گانه مشاوره ای ارایه دهد

در این کانال ها مطالب هر مقطع و و ویژه ی رشته های متفاوت ارایه خواهد شد.

لیست کامل کانال های وابسته به اکادمی مشاوره استاد درویشی


مشاوره مقطع کنکوری استاد درویشی

https://telegram.me/masirekonkur_konkuri


لیست کامل کانال های وابسته به اکادمی مشاوره استاد درویشی

مشاوره  استاد درویشی
 
https://telegram.me/masirekonkur_ir


مشاوره مقطع کنکوری استاد درویشی
 
https://telegram.me/masirekonkur_konkuri

مشاوره دوره متوسطه دوم استاد درویشی 

https://telegram.me/masirekonkur_motevasete