با سلام


برنامه مطالعاتی روز 3
(دو شنبه) آزمون 19مرداد قلم چی کانون
 روز 7 مرداد 97


دانلود  برنامه :


مقطع 12 و فارغ التحصیلان تجربیارتباط با استاد درویشی :

09384031945