به نام خدا
اکادمی مشاوره استاد درویشی قصد دارد ازاین پس بصورت تخصصی تر در قالب کانالهای
در حال حاضر دو گانه مشاوره ای ارایه دهد

در این کانال ها مطالب هر مقطع و و ویژه ی رشته های متفاوت ارایه خواهد شد.